ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ – charytatywny konkurs dla szkół, przedszkoli, burs

Regulamin konkursu
„KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ”
w ramach projektu „Młodzieżowe firmy symulacyjne zmieniają życie społeczności lokalnych”

I. Podstawowe informacje

1. Konkurs jest organizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025.
2. Celem konkursu jest:

a. wzrost wiedzy ekonomicznej oraz z zakresu organizacji i zarządzania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
b. propagowanie innowacyjnych metod edukacyjnych,
c. zmiana nastawienia do nauki ekonomii oraz przedsiębiorczości.

3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

II. Zgłoszenia

5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 13 – 19 lat.
6. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej. W formularzu należy podać następujące dane:

a. Imię i nazwisko
b. Wiek
c. Nazwę oraz adres szkoły.
d. Adres e-mail uczestnika.
e. Imię nazwisko nauczyciela (opiekuna).
f. Numer tel. kontaktowego.

7. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz członkowie ich rodzina, a także dzieci i młodzież pozostające pod opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

III. Przebieg konkursu

8. Konkurs polega na odpowiedzi na 12 pytań z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w życiu codziennym, zawartych w krótkich filmikach, które będą publikowane w Internecie.
9. Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane regularnie, co drugi dzień o godz. 20.00, począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu:

Pytanie 1: 2018-10-01 20:00:00
Pytanie 2: 2018-10-03 20:00:00
Pytanie 3: 2018-10-05 20:00:00
Pytanie 4: 2018-10-07 20:00:00
Pytanie 5: 2018-10-09 20:00:00
Pytanie 6: 2018-10-11 20:00:00
Pytanie 7: 2018-10-13 20:00:00
Pytanie 8: 2018-10-15 20:00:00
Pytanie 9: 2018-10-17 20:00:00
Pytanie 10: 2018-10-19 20:00:00
Pytanie 11: 2018-10-21 20:00:00
Pytanie 12: 2018-10-23 20:00:00

10. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz znajdujący się na stronie internetowej konkursu. Wraz z przesłaną odpowiedzią system automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowanie rankingu uczestników przez komisję konkursową.
11. Nagrodą w konkursie są karty podarunkowe, które można wykorzystać na zakup przyborów edukacyjnych związanych z edukacją ekonomiczną oraz przedsiębiorczości. Przewidziane są nagrody dla 3 pierwszych osób.

I miejsce: karty podarunkowe o wartości 700 zł
II miejsce: karty podarunkowe o wartości 500 zł
III miejsce: karty podarunkowe o wartości 300 zł

12. Konkurs wygrywają te osoby, które wyślą poprawne odpowiedzi na wszystkie 12 pytań w najkrótszym czasie.
13. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za zweryfikowanie odpowiedzi i wskazanie zwycięzców.
14. Komisja przygotuje ranking uczestników, którzy dobrze odpowiedzieli na wszystkie 12 pytań. Ranking uszereguje uczestników według łącznego czasu, który potrzebowali na przesłanie wszystkich odpowiedzi. Pierwsze trzy osoby z rankingu zdobędą pierwsze trzy miejsca w konkursie.
15. Nagrody i dyplomy będą wysłane na adres szkoły podany w formularzu zgłoszenia. Osobą przekazującą nagrodę uczniowi będzie jego nauczyciel (opiekun).
16. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w dniu 29.10.2018 r. na stronie internetowej konkursu.
17. Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu listy zwycięzców.

IV Postanowienia końcowe

18. Dane osobowe.
18.1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.
18.2. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, klasa, nr telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
18.3. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania Nagród. Jeśli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, zgodę na przetwarzanie danych powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: akademia@fsd.lublin.pl lub telefonicznie 512 440 046.
18.4. Dane osobowe będą przetwarzane do 30-XI-2018 r.
19. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: akademia@fsd.lublin.pl
lub pod nr tel. 512 440 046.
20. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.